KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

                                    

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I REZERWACJI  ON-LINE.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu przy ul. Łokietka 5,  o numerze NIP 9562286029, REGON 340875212 (zwanym dalej „Centrum”) za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem www.bilety.mlynwiedzy.org.pl. (zwana dalej „Stroną internetową”).
 2. Zakup lub rezerwacja biletów wstępu do Centrum za pomocą Strony Internetowej możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz regulaminu Wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.mlynwiedzy.org.pl.
 3. Aktualny grafik dni i godzin wstępu do Centrum podawany jest do wiadomości na stronie www.bilety.mlynwiedzy.org.pl.
 4. Sprzedaż biletów dostępna jest dla osób indywidualnych.
 5. Rezerwacja biletów obejmuje wyłącznie grupy zorganizowane. 

 

 • 2

Rezerwacja biletów on-line dla grup

 1. Jako grupę zorganizowaną w przypadku zwiedzania wystaw rozumie się grupę liczącą 10 osób i więcej.
 2. Grupa zorganizowana w przypadku warsztatów oraz pracowni może liczyć minimalnie 20 osób. Bilety do pracowni uprawniają do wejścia do jednej, wybranej w chwili zakupu, pracowni oraz nie uprawniają do wejścia na sale ekspozycyjne Centrum.
 3. Na każde 10 osób w grupie przysługuje 1 opiekun, który może wejść bezpłatnie.
 4. Każda rezerwacja on-line biletów grupowych otrzyma swój indywidualny numer i każda z nich wymaga uiszczenia opłaty poprzez dokonanie oddzielnej transakcji.
 5. Przy rezerwacji biletów on-line powinno się dokonać wyboru dnia i godziny wizyty w Centrum, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, pełną nazwę instytucji, odpowiedni rodzaj i liczbę biletów z dostępnych kategorii cenowych oraz wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Jeśli osoba rezerwująca zaznaczyła w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura będzie gotowa do odbioru na miejscu razem z biletami wstępu do CNMW.  Faktura może być wysłana drogą elektroniczną tylko po wcześniejszej prośbie telefonicznej, lub mailowej (kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl) odwiedzającego.
 7. Opłaty za rezerwację należy dokonać w ciągu 10 dni od momentu dokonania rezerwacji na podany w przesłanej wiadomości e-mail rachunek bankowy. Jako datę  poprawnego opłacenia rezerwacji uznaje się datę zaksięgowania pieniędzy na konto CNMW. W przypadku przelewów międzynarodowych należy pamiętać o dłuższej procedurze przepływu środków na konto CNMW. Do momentu kiedy wpłata nie wpłynie na konto CNMW rezerwacja jest uważana za nieważną.
 8. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminie opisanym w ust. 7 rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Po uiszczeniu opłaty rezerwacja zostaje zrealizowana. Następnie wystawiana jest faktura vat i drukowane są bilety, które należy odebrać w kasie najpóźniej w dniu wizyty i nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem tury zwiedzania.
 10. Procedurę rezerwacji grupowych można rozpocząć maksymalnie z 6 miesięcznym wyprzedzeniem oraz nie później niż na 12 dni przed terminem wizyty w Centrum.
 11. Istnieje możliwość zwrotu biletów już opłaconych w ilości do 3 sztuk przy zakupie  od każdych 20 sztuk biletów.  W tym celu należy wysłać na adres e –mailowy: kasy@centrumnowoczesności.org.pl wypełniony formularz zwrotu biletów, który jest dostępny na stronie internetowej www.mlynwiedzy.org.pl
 12. Zwrot biletów nie może spowodować zmiany statusu grupy na osoby indywidualne.

 

 • 3

Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 1. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać dzień wizyty w Centrum, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów. 
 2. Zakupu biletów dla osób indywidualnych można dokonać maksymalnie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, ale nie w dniu planowanej wizyty.
 3. Bilet rodzinny to 1 miejsce na dany termin. Należy do niego dodać bilety rodzinne kontrolne, aby zarezerwować miejsca na daną liczbę osób np. rodzina 4 osobowa tj. 1 bilet rodzinny + 3 bilety rodzinne kontrolne. Bilet rodzinny to wstęp dla maksymalnie 2 osób dorosłych.
 4. Dzieci do lat dwóch maja prawo do bezpłatnego wstępu na teren Centrum.
 5. Jeśli osoba rezerwująca zaznaczyła w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 6. Opłaty za rezerwację należy dokonać w ciągu 1 godziny, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
 7. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych otrzyma swój numer. Każdy kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną. Jednak istnieje także możliwość odbioru biletów w kasie na podstawie ww. numeru.
 8. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminie opisanym w ust. 6 rezerwacja zostaje anulowana.  
 9. Nie ma możliwości zwrotu biletów indywidualnych.
 10. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz z ochronę biletów na swojej skrzynce pocztowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.

 

 • 4

Ulgi i zniżki

 1. W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy istnieje możliwość korzystania z Toruńskiej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Toruńskiej Karty Seniora, Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością (dalej: Karty).
 2. Na podstawie Kart każdy ich Posiadacz ma prawo do zakupu biletu na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 10 złotych.
 3. Zakup biletu na podstawie Kart jest możliwy wyłącznie w kasie Centrum.
 4. Podczas wizyty w Centrum posiadacz biletu zakupionego na podstawie Kart jest obowiązany do ich posiadania i w razie potrzeby okazania pracownikom Centrum.
 5. Bilet ulgowy przysługuje:

- dzieciom i młodzieży szkolnej do 19-go roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej),

- studentom i doktorantom do ukończenia 26-go roku życia,

- seniorom powyżej 65-go roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki,

- osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej),

- jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności), a także jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16-go roku życia (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka).

 1. Centrum zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień do korzystania z ulg. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do korzystania z ulg Centrum nie gwarantuje wejścia na teren Centrum w tej samej godzinie, na którą dokonano zakupu biletów.

 

 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany dokonanej rezerwacji w uzasadnionych przypadkach. Osobom, które dokonały wcześniejszej rezerwacji, przysługuje w takich przypadkach zmiana terminu lub zwrot opłaty za bilety.
 2. Faktura za wstęp do  Centrum wystawiana jest w ciągu 7 dni od dnia zakupu biletów.
 3. Fakturę wystawia się na podstawie paragonu.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.mlynwiedzy.org.pl oraz w kasach Centrum.
 5. Przy rezerwacji biletów stosuje się ceny wskazane w aktualnym cenniku.
 6. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień „REGULAMINU WYSTAW CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY W  TORUNIU”, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.mlynwiedzy.org.pl oraz w kasach Centrum.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „REGULAMINU WYSTAW CENTRUM NOWOCZESNOSCI MŁYN WIEDZY W TORUNIU”.